Podporte mládežnícky basketbal v Komárne


Vážení rodičia, fanúšikovia a priatelia basketbalu! Tento rok máte opäť možnosť podporiť mládežnícky basketbalový klub Biosaurus Basketball Academy Komárno a finančne pomôcť k rozvoju mladých hráčov v našom meste. K tomu, aby náš klub dokázal fungovať na domácej i medzinárodnej scéne, je potrebné zabezpečiť mnohé oblasti a aspekty úspešného fungovania, ako je doprava na zápasy, prenájom haly a telocvičných priestorov, obstaranie tréningových a materiálnych pomôcok, vytvoriť ideálne podmienky pre letnú prípravu hráčov a mnoho ďalších. Touto cestou Vás preto chceme požiadať o podporu vo forme 2 % z Vašich daní, ktoré budú použité na zlepšovanie a napredovanie úrovne basketbalovej mládeže v Komárne. Ďakujeme!

Postup pre zamestnancov


  • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Do 31. marca 2024 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ako darovať 3 % z dane:


Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňový úrad osobne alebo elektronicky.

Údaje k poskytnutiu 2% z dane:

Obchodné meno (názov):
TJ STEP Komárno, BBA Komárno
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo:
ZŠ Komenského 3, 94501 Komárno
IČO:
31 822 029
IBAN:
SK52 0900 0000 0000 2639 6162